Thế nhưng các quy tắc trên không thể giải thích mọi ngôn ngữ, vì vậy mà phải được mở rộng thành:"Quá kinh ngạc trước... đến mức quẫn trí...": kinh ngạc làm sao có thể đưa đến quẫn trí?Cấu trúc trên là một loại cấu trúc tịnh (một thuộc tính của tính tịnh tiến tron… Read More